2012-05-31 Dėl generalinio komisaro įsakymas dėl pareigybių skaičiaus teritorinėse policijos įstaigose nustatymo metodikos...

Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymo dėl pareigybių skaičiaus teritorinėse policijos įstaigose nustatymo metodikos ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo, pakeitimas.

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2009 M. LIEPOS 9 D. ĮSAKYMO NR. 5-V-486 „DĖL PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS TERITORINĖSE POLICIJOS ĮSTAIGOSE NUSTATYMO METODIKOS IR DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR VALSTYBĖS PINIGŲ FONDŲ, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO Policijos departamentui prie Vidaus REIKALŲ ministerijos pavaldžiose ĮSTAIGOSE“ pakeitimo

 

2012 m. gegužės 31  d. Nr. 5-V-433

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 90-2777; 2003, Nr. 42-1910, Nr. 104-4643; 2008, Nr. 87-3464; 2009, Nr. 130-5637; 2011, Nr. 52-2510) 12 straipsnio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 11 d. nutarimo Nr. 396 „Dėl sutikimo reorganizuoti specializuotas policijos įstaigas“ (Žin., 2012, Nr. 46-2236) ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 5-V-422 „Dėl Lietuvos viešosios policijos rinktinės „Vytis“ reorganizavimo prijungimo būdu prie Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 5-V-300 „Dėl žemesnės pakopos policijos komisariatų reorganizavimo prijungimo būdu prie atitinkamo aukštesnės pakopos policijos komisariato sprendimo priėmimo, reorganizavimo sąlygų, apskrities vyriausiųjų policijos komisariatų nuostatų, struktūros schemų patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis:

1.    P a k e i č i u didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžiose įstaigose (išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka įslaptintas pareigybes) skaičių, patvirtintą Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 5-V-486 „Dėl Pareigybių skaičiaus teritorinėse policijos įstaigose nustatymo metodikos ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžiose įstaigose“ 1.2 punktu (kartu su 2009 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 5-V-529, 2009 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 5-V-954, 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 5-V-149 pakeitimais), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2012 m. spalio 1 d.

3.    S k e l b i u šį įsakymą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Policijos generalinis komisaras                Saulius Skvernelis

Policijos departamento informacija
2012-05-31