Siekiama reglamentuoti savanorišką ugniagesių veiklą

vrsps straipsniamsLietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 1, 2, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo nauju šeštuoju skyriumi įstatymo projektas (toliau –projektas) parengtas siekiant reglamentuoti Lietuvos Respublikos savanoriškos ugniagesių veiklos pagrindus, kadangi šiuo metu galiojančių teisės aktų nuostatos neužtikrina išsamesnio savanorių ugniagesių rinktinių ar jų narių statuso, veiklos teisinio reglamentavimo.

Projekto tikslai:

1) reglamentuoti Lietuvos Respublikos savanoriškos ugniagesių veiklos pagrindus: savanorių ugniagesių rinktinių ir jų narių statusą ir jų veiklą;

2) sumažinti ūkio subjektams administracinę naštą: atsisakyti Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams tenkančios pareigos deklaruoti objekto atitiktį priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ir numatyti ne pareigą, o teisę šioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nustatyta tvarka deklaruoti objekto atitiktį priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams;

3) apibrėžti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir savivaldybių priešgaisrinių  tarnybų veiklos organizavimo ir steigimo principus;

4) patikslinti PSĮ nuostatas, susijusias su vadovavimu gaisro gesinimui, reglamentuoti vadovavimo teises gesinant gaisrus miškuose, laivuose ar tarptautiniuose oro uostuose.

Projekto nauju šeštuoju skyriumi siekiama nustatyti savanorių ugniagesių rinktinės organizavimo, veikimo teisinius ir organizacinius pagrindus. Taip pat įtvirtinti savanorių ugniagesių socialines garantijas ir išsamiai reglamentuoti ugniagesių rinktinių ir jų narių veiklą.

Projekte siūloma nustatyti savanorio ugniagesio sąvoką, leidžiančią identifikuoti savanorį ugniagesį, taip pat nustatyti reikalavimus savanoriui ugniagesiui, siekiant suteikti aiškumo, kokie asmenys gali dalyvauti savanoriškoje veikloje. Tam, kad būtų sudarytos sąlygos kokybiškai organizuoti savanorių ugniagesių savanorišką veiklą, o savanoriams ugniagesiams – tinkamai dalyvauti šioje veikloje, projekte siūloma apibrėžti savanorių ugniagesių rinktinės struktūrą, jos uždavinius, narystę savanorių ugniagesių rinktinėje. Siekiant, kad savanoris ugniagesys turėtų būtinas žinias, reikalingas dalyvauti savanoriškoje veikloje, projekte siūloma įtvirtinti ir nuostatą dėl savanorių ugniagesių mokymo prieš priimant į savanorių ugniagesių rinktinę.

Siekiant teisinio aiškumo, projekte siūloma keisti ir PSĮ 18 str. 1 dalį, nes Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje ne visi statutiniai tarnautojai turi gaisro gesinimo vadovavimo teisę ir kompetenciją, todėl po šio punkto pakeitimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos galės įgalioti kompetentingus pareigūnus, kurie vykdys gaisro gesinimo vadovavimo pareigas.

Siekiant tinkamai įgyvendinti savanorišką ugniagesių veiklą, kuri ugdytų visuomenės savisaugos jausmą, jos savimonę priešgaisrinio saugumo klausimais, skatintų bendruomenės dalyvavimą užtikrinant priešgaisrinę bendruomenės objektų saugą, bei atlikti kitą visuomenei naudingą veiklą priešgaisrinės saugos srityje, pirminiais duomenimis ir atliktais skaičiavimais, įstatymo pakeitimas ir papildymas iš valstybės biudžeto 2013 metais pareikalautų apie 2 mln. Lt, 2014 metais – 1,5 mln. Lt ir 2015 metais – apie 1 mln. Lt.

Savanorių ugniagesių judėjimui tapus aktyviam ir padidėjus savanorių skaičiui, ši veikla nuo 2016 metų būtų finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų, kurios šiuo metu yra skiriamos kaip specialioji valstybės dotacija savivaldybių priešgaisrinės saugos funkcijai vykdyti, taip mažinant savivaldybės priešgaisrinių tarnybų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir perduodant jų veiklą savanoriams ugniagesiams. Pagal dabar galiojančius teisės aktus šių lėšų poreikis savivaldybių priešgaisrinei saugos funkcijai vykdyti turėtų būti 64 mln. Lt kasmet, tačiau 2012–2014 metams skirta tik po 50,163 mln. Lt.

2013–2015 metais skiriamos lėšos būtų panaudotos pirmųjų savanoriškų ugniagesių formuočių finansavimui, mokomosios bazės parengimui, savanoriškos veiklos skatinimui bei viešinimui.

Plačiau su PSĮ pakeitimais ir papildymais galite susipažinti čia: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=136134 

LVRSRPS informacija
2012-04-19