Aktualijos

Laikas gelbėti gelbėtojus

Juozas PociusKol Vy­riau­sy­bė da­li­ja pa­ža­dus, jog ki­tą­met pa­rei­gū­nų al­gos „į ran­kas“ išaugs iki 1 000 eu­rų, ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams ne­be­pa­kan­ka lė­šų net uni­for­mos komp­lek­tui įsi­gy­ti. Šiau­lių ap­skri­ties ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas Juo­zas PO­CIUS (nuotr.)  sa­ko, žmo­nėms į pa­gal­bą sku­ban­tys ir sa­vo gy­vy­be ne­re­tai ri­zi­kuo­jan­tys ug­nia­ge­siai yra pa­lik­ti už­ri­by­je.PASIKĖSINTA Į PROFESINIŲ SĄJUNGŲ NUOSAVYBĘ

komisaras.pernavasPolicijos departamentas, paskui save vilkdamas pavaldžias įstaigas, važiuoja kaip tankas per galvas, spjauna į įstatymus ir demonstruoja visišką nesiskaitymą. Šią PD poziciją patvirtina ir faktas, kad tyčia grubiai pažeidžiant įstatymus, profesinei sąjungai nebuvo pervesta didžioji dalis profesinės sąjungos nario mokesčio, be kurio profesinė sąjunga negali vykdyti savo veiklos.