Lietuvos pareigūnų profsąjungos protestavo Šiauliuose

policVa­kar prie Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ša­lies pa­rei­gū­nų pro­fe­si­nės są­jun­gos at­sto­vai su­ren­gė įspė­ja­mą­ją pro­tes­to ak­ci­ją.


Ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai sa­kė ak­ci­ja sie­kian­tys at­kreip­ti ša­lies va­do­vų, Šiau­lių mies­to gy­ven­to­jų ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų dė­me­sį į sis­te­min­gai pa­žei­džia­mas pa­rei­gū­nų tei­ses.

Anot Lie­tu­vos po­li­ci­jos pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kės Ro­mos Ka­ti­nie­nės, įspė­ja­mą­ja ak­ci­ja no­ri­ma pri­min­ti, kad pro­fe­si­nės są­jun­gos yra ne­prik­lau­so­mos ir tu­ri tei­sę veik­ti lais­vai. Ir nei po­li­ci­jos va­do­vy­bė, nei kas ki­tas ne­ga­li truk­dy­ti jų veik­lai.

Ša­lies pa­rei­gū­nų pro­fe­si­nių są­jun­gų ly­de­riams už­kliu­vo tai, kad Vil­niu­je ir Kau­ne vei­kian­čio­se švies­len­tė­se iš­pla­ti­nus pre­ten­zi­jas dėl Lie­tu­vos po­li­ci­jos dar­bo ne ko­ky­bės ir t.t., vie­šai pa­si­sa­kė Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos va­do­vas Ra­mū­nas Sa­ra­pas.

Ko­mi­sa­ras krei­pė­si į po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus sa­ky­da­mas, kad pro­fe­si­nių są­jun­gų pla­ti­na­ma in­for­ma­ci­ja – tai „vie­šas vi­sų dir­ban­čių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų der­gi­mas, po­li­ci­jos var­do že­mi­ni­mas ir vi­suo­me­nės sau­gu­mo jaus­mo ma­ži­ni­mas“.

Į įspė­ja­mą­ją pro­tes­to ak­ci­ją su­si­rin­kę įvai­rių ša­ly­je vei­kian­čių pa­rei­gū­nų pro­fe­si­nių są­jun­gų ly­de­riai sa­kė, kad toks R. Sa­ra­po pa­reiš­ki­mas yra spjū­vis ei­li­niams po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, ku­rie, pro­fsą­jun­gie­čių žo­džiais, yra tie­siog en­gia­mi sa­vo va­do­vų.

Su pla­ka­tais pro­fsą­jun­gų at­sto­vai va­kar prieš po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą Auš­ros alė­jo­je sto­vi­nia­vo ke­lio­li­ka mi­nu­čių. Jie at­si­sa­kė užei­ti į ko­mi­sa­ria­tą ir pa­lauk­ti iš Pro­ku­ra­tū­ro­je vyks­tan­čio pa­si­ta­ri­mo su­grį­šian­čio vir­ši­nin­ko.

„Šiau­lių kraš­tui“ R. Sa­ra­pas sa­kė iš­pla­tin­tu pa­reiš­ki­mu jo­kiu bū­du ne­ban­dęs nie­ko komp­ro­mi­tuo­ti, juo­lab ne­mė­gi­nęs at­kal­bė­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pri­klau­sy­ti tei­sė­tai vei­kian­čioms pro­fsą­jun­goms.

„Tie­siog ma­nau, kad aš, kaip po­li­ci­jos va­do­vas, tu­riu tei­sę pa­sa­ky­ti, kad kal­bė­ti, jog vei­kos ne­ti­ria­mos ir kad po­li­ci­ja dir­ba blo­gai, yra ma­žų ma­žiau­siai ne­są­ži­nin­ga čia nuo­šir­džiai dir­ban­čių pa­rei­gū­nų, ir pro­fsą­jun­gie­čių, ir pro­fsą­jun­goms ne­prik­lau­san­čių, at­žvil­giu. Už tai ačiū jiems“, – sa­kė ko­mi­sa­ras.

Lie­tu­vo­je vei­kian­čioms pa­rei­gū­nų pro­fe­si­nėms są­jun­goms pri­klau­so dau­giau nei du šim­tai Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja yra tarp pir­mau­jan­čių­jų ša­ly­je, kur nu­si­kals­ta­mų vei­kų at­sklei­di­mas ir pa­žei­di­mų išaiš­ki­na­mu­mas vie­nas ge­riau­sių.

2018 m. kovo 29 d.
Edita KARKLELIENĖ

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.Ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai – Vil­niaus ap­skri­ties iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­gų ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­gų pro­fe­si­nės są­jun­gos, Lie­tu­vos po­li­ci­jos pro­fe­si­nės są­jun­gos, Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nų fe­de­ra­ci­jos at­sto­vai sa­vo rei­ka­la­vi­mus iš­sa­kė pla­ka­tuo­se.