Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija kreipėsi į Teisingumo ministeriją DĖL PATAISOS PAREIGŪNŲ DARBO KRŪVIO

informacija2015 m. vasario 27 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-53 patvirtinta Pataisos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo, pareigybių aprašymų rengimo ir kompetencijos lygių nustatymo metodika (toliau - Metodika).


 Metodikos 9 punkte nustatyta, kad planinio probacijos tarnybos prižiūrimų asmenų skaičiaus ir pataisos pareigūnų pareigybių skaičiaus santykis probacijos tarnyboje turėtų būti 30:1. Tačiau faktinė situacija probacijos tarnybose neatitinka nustatytų teisės normų. Pavyzdžiui, 2015 metų I ketvirtį Šiaulių apygardos probacijos tarnyboje, registruose esančių asmenų skaičius - 1521. Realiai tiesiogiai su prižiūrimaisiais dirba 28 pataisos pareigūnai. Taigi, vidutiniškai, vienas pareigūnas dirba su 54 prižiūrimais asmenimis, t.y. su beveik du kartus daugiau asmenų, nei nustatyta Metodikoje.

Pastebėtina ir tai, kad minėtoje Šiaulių apygardos probacijos tarnyboje nėra įsteigta pareigybė, atsakinga už įstaigos ūkio klausimus. Praktiškai dvigubą darbo krūvį turintys pataisos pareigūnai dar ir prižiūri bei tvarko įstaigos infrastruktūrą, rūpinasi automobilių technine būkle.

Profesinės sąjungos nuomone, didelio darbo krūvio problema ne tik kenkia pareigūnų sveikatai, bet ir mažina galimybes kokybiškai atlikti pavestas funkcijas. Manytina, kad nustatytas normas viršijantis pataisos pareigūnų darbo krūvis nėra tik Šiaulių apygardos probacijos tarnybos problema. 2014 m. liepos 23 d. buvo sudaryta Bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinė sutartis. Vadovaujantis šios sutarties 6 punktu, iškilusius su darbo sąlygomis ir socialinėmis garantijomis susijusius klausimus nagrinėja Darbuotojų valdymo komitetas. LTPF nuomone, probacijos tarnybų darbo krūvio klausimą tikslinga aptarti būtent Darbuotojų valdymo komitete.

Atsižvelgiant į tai, LTPF paprašė inicijuoti probacijos tarnybų darbo krūvio, pareigybių poreikio klausimo aptarimą Darbuotojų valdymo komitete .

 

Pirmininkė  Loreta Soščekienė

2015-04-16