LTPF vykdo projektą „Socialinio dialogo skatinimas LR policijos sistemoje "

europos sajungaKolektyvinės derybos ir jų rezultatas – kolektyvinė sutartis – viena iš svarbiausių socialinės partnerystės formų. Kolektyvinė sutartis – tai darbuotojų ir darbdavių susitarimas, kuriuo siekiama kompromiso ir priešingų interesų suderinimo. Tačiau reikia pastebėti, kad Lietuvos Respublikos policijos sistemoje šis procesas vyksta vangiai.


LR policijos sistemos darbuotojai beveik nėra dalyvavę socialinės partnerystės srities tobulinimo ar panašiuose mokymuose. Tai rodo, kad socialinis dialogas LR Policijos sistemoje patiria sunkumų, ten nėra užtikrinamos darbuotojų teisės, privalu tobulinti darbo santykius.

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija - LTPF (Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinė sąjunga) parengė ir vykdo projektą “Socialinio dialogo skatinimas Lietuvos Respublikos policijos sistemoje“,  kuris finansuojams  pagal Lietuvos 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto "Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" VP1-1.1-SADM-02-K priemonę "Socialinio dialogo skatinimas". Bendra projektui finansuoti paskirta suma sudaro 452 661 tūkst. Lt. Projektas  pradėtas vykdyti 2012 metų gegužės mėn., o bendra jo trukmė yra 2 metai.

Projektas bus vykdomas bendradarbiaujant su Policijos departamentu prie VRM ir devyniais apskričių vyriausiasiais policijos komisariatais. Jame dalyvauja LTPF sudėtyje esančios policijos pareigūnus vienijančios profesinės sąjungos: Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga (pirmininkas V. Sanda), Kriminalinės policijos biuro profesinė sąjunga (pirmininkas O. Rimanas), Alytaus policijos profesinė sąjunga (pirmininkas S. Balažentis), Telšių RPK darbuotojų profesinė sąjunga (pirmininkas Z. Venckus), Lazdijų VRS darbuotojų profesinė sąjunga (pirmininkas E. Sušinskas), Panevėžio policijos darbuotojų profesinė sąjunga (pirmininkė L. Narkienė), Vilkaviškio RVRS darbuotojų profesinė sąjunga (pirmininkė K. Siriūnienė),  Utenos raj. policijos darbuotojų profesinė sąjunga (pirmininkas E. Norkūnas), Širvintų rajono policijos komisariato darbuotojų profesinė sąjunga (pirmininkas S. Gelažauskas), Radviliškio rajono policijos darbuotojų profesinė sąjunga (pirmininkas R. Šidlauskas), Šalčininkų raj. VRS darbuotojų profesinė sąjunga (pirmininkė D. Jankauskė), Šakių raj. VRS darbuotojų profesinė sąjunga (pirmininkas V. Beržanskas), Šiaulių policijos darbuotojų profesinė sąjunga (pirmininkas R. Markauskas), N. Akmenės VRS darbuotojų profesinė sąjunga (pirmininkė J. Kupstienė).

Projekto tikslas – skatinti socialinį dialogą tarp LR policijos sistemos darbdavių ir darbuotojų: ugdyti darbdavių, profesinių sąjungų, jų susivienijimų socialinės partnerystės srities gebėjimus, skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą, tobulinti kolektyvinius darbo santykius policijos sistemoje.

550 asmenų (tiek darbuotojai, tiek darbdaviai) bus apmokyti socialinės partnerystės gebėjimų tobulinimo temomis (darbo santykių teisnis reguliavimas: kolektyviniai darbo santykiai, efektyvus derybų vykdymas, konfliktų valdymas ir tarpininkavimas, oratorystės menas, lyčių lygybė darbe, komandinis darbas, darbo su darbdaviais gebėjimų tobulinimas ir t. t.). Taip pat kolektyviniams darbo santykiams tobulinti bus įsteigti 8 darbuotojų saugos ir sveikatos komitetai bei 9 dvišalės komisijos darbdavių atstovaujamose apskrityse ir savivaldybėse, pasirašytos 12 kolektyvinių sutarčių. Per vykdomus mokymus ir viešinimo kampaniją profesinės sąjungos nariai ir visuomenė bus informuojama apie socialinio dialogo plėtrą.

Be to, projekte planuojama pasirašyti kolektyvinė policijos šakos sutartis, kuri bus taikoma visoms šakos įstaigoms – tai užtikrins šakos kolektyvinių santykių sureguliavimą ne tik projekte dalyvaujančioms organizacijoms, bet ir visoms šakoje veikiančioms organizacijoms bei jų darbuotojams, nes šakos kolektyvinės sutarties nuostatos taikomos visai šakai.

Tikimės, kad projekto metu pasiekti rezultatai padės suderinti darbuotojų ir darbdavių interesus, pagerins darbuotojų darbo sąlygas ir leis jiems geriau realizuoti savo teises, sumažins socialinę įtampą, sumažins konfliktų ir tarnybinių ginčų tarp darbdavių ir darbuotojų skaičių, padidins vadovų ir darbuotojų pasitenkinimą tarnyba, lojalumą, motyvaciją dirbti. Tokiu būdu padidės darbo našumas, policijos sistemos teikiama nauda visuomenei, todėl aktyvus kiekvieno iš jūsų dalyvavimas labai svarbus projekto sėkmei.

LTPF informacija
2012-04-18, patikslinta 2013-05-14